Provimet ECL

Në qendren tonë organizohen dhe kryen provimet ECL per gjuhën Gjermane nga niveli A2 deri në nivelin C1. Diplomat e ECL-së janë të njohura ndërkombëtarisht në mbarë botën dhe i korrespondojnë Kornizës të Përbashkët Evropiane për Referencat e Gjuhëve.

Provimi ECL teston katër aftësi: provimin me gojë (në të folur dhe në të dëgjuar) dhe provimin me shkrim (në të lexuar dhe në të shkruar).

E veçanta e provimit ECL është se ai nuk përmban teste gramatikore dhe në çdo nivel gjatë të shkruarit të letrës lejohet përdorimi i fjalorit. Çdo pjesë e provimit në çdo nivel i ka nga 2 detyra.

Kursantët tonë përfitojnë automatikisht një vend për provim dhe një zbritje në kursin përgatitor për provime. Kandidatet që ndjekin të gjitha nivelet e kurseve dhe grupet e organizuara përfitojnë zbritje. Universi eshte qendra e provimeve ECL që ka të drejtën ekskluzivitetin për mbajtjen e provimeve të ECL në gjithë territorin e Shqipërisë.

Regjistrimi për provimin bëhet në linkun e mëposhtëm:Kalendari i Provimeve 2024

Muaji Niveli Datat e provimeve Afati i regjistrimit Rezultatet e provimeve Dërgimi i certifikatave
Shkurt B1, B2 Niveli B1
më 2 shkurt
Niveli B2 më
3 shkurt
8 janar 4 mars 1-5 prill
Prill B1, B2 Niveli B1
më 5 prill
Niveli B2 më
6 prill
7 mars 6 maj 3 - 7 qershor
Qershor B1, B2 Niveli B1
më 7 qershor
Niveli B2 më
8 qershor
9 maj 8 korrik 5-9 gusht
Gusht B1, B2 Niveli B1 më
6 gusht
Niveli B2 me
7 gusht
8 korrik 3 shtator 7-11 tetor
Shtator B1, B2 Niveli B1
më 27 shtator
Niveli B2 më
28 shtator
29 gusht 28 tetor 25 -29 nëntor
Nëntor B1, B2 Niveli B1
më 22 nëntor
Niveli B2 më
23 nëntor
31 tetor 23 dhjetor 20-24 janar

Çmimet e provimeve

Niveli Modulet e provimit Çmimi
A2 Komplet 110,00 €
Provimi me shkrim (Lesen dhe Schreiben) 75,00 €
Provimi me gojë (Hören dhe Sprechen) 75,00 €
B1 Komplet 130,00 €
Provimi me shkrim (Lesen dhe Schreiben) 90,00 €
Provimi me gojë (Hören dhe Sprechen) 90,00 €
B2 Komplet 145,00 €
Provimi me shkrim (Lesen dhe Schreiben) 110,00 €
Provimi me gojë (Hören dhe Sprechen) 110,00 €
C1 Komplet 180,00 €
Provimi me shkrim (Lesen dhe Schreiben) 140,00 €
Provimi me gojë (Hören dhe Sprechen) 140,00 €

Vlerësimi i testeve

Për secilën aftësi mund të arrihen maksimal 25 pikë ose 100 pikë në total. Provimi i pjesshëm dmth. provimi me gojë kalohet nëse kandidati ka arritur të paktën 30 pikë ose 40% në këto aftësi: “të folurit” dhe “të dëgjuarit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Për ta kaluar pjesën e provimit me shkrim, kandidati gjithashtu duhet të arrijë të paktën 30 pikë ose 40% në aftësitë “të shkrimit” dhe “të leximit” dhe një rezultat të përgjithshëm mesatar prej 60%. Koha e pritjes të rezultateve është një muaj.

Aftësitë Të dëgjuarit Të folurit Të lexuarit Të shkruarit
Pikët 25 pikë 25 pikë 25 pikë 25 pikë


Në rastin e një provimi të kaluar të pjesshëm, kandidati e merr një çertifikatë ku shenon se është dhënë provimi i pjesshëm me gojë ose me shkrim.

Provimi me gojë Provimi me shkrim
Të dëgjuarit 25 pikë Të lexuarit 25 pikë
Të folurit 25 pikë Të shkruarit 25 pikë


Kufijtë e kalueshmërisë Pikët minimale për aftësi
30 pikë – 60 % 10 pikë – 40 %

Mostrat e provimeve

Mostrat e provimeve me shkrim dhe me gojë mund t‘i gjeni në linkun e mëposhtëm:


Temat e provimeve

Temat e provimeve mund t‘i gjeni në linkun e mëposhtëm:

TEMAT E PROVIMEVE

Rregullorja e provimeve

Rregulloren e provimeve mund ta gjeni në linkun e mëposhtëm: